əl-Kəhf surəsi

    25.04.2019
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزلت سورة الكهف بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “əl-Kəhf surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 5/354, 9/473.