Taha surəsi

    26.04.2019
عن ابن عباس قال : نزلت سورة طه بمكة
 

Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “Taha surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 5/548, 10/139.