əl-Ənbiya surəsi

    26.04.2019
عن ابن عباس قال : نزلت سورة الأنبياء بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “əl-Ənbiya surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 5/615, 10/254.