əs-Səcdə surəsi

    06.05.2019
عن ابن عباس قال : نزلت سورة السجدة بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “əs-Səcdə surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 11/667.