Səba surəsi

    08.05.2019
عن ابن عباس قال : نزلت سورة سبأ بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondn razı olsun) demişdir: “Səba surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 6/673, 12/164.