əs-Saffət surəsi

    08.05.2019
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزلت سورة الصافات بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “əs-Saffət surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 7/77, 12/383.