Ğafir surəsi

    08.05.2019
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أنزلت الحواميم السبع بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “Yeddi Hə Mim surəsi (Ha Mim ilə başlayan) Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 5/13, 12/632.