əş-Şura surəsi

    08.05.2019
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزلت {حم عسق} بمكة.

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “Ha Mim Ayn Sin Qaf surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 7/335, 13/128.