əl-Əhqaf surəsi

    09.05.2019
عن ابن عباس قال : نزلت بمكة سورة {حم} الأحقاف.

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “əl-Əhqaf “Ha Mim” surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 7/433, 13/309.