Qaf surəsi

    11.05.2019
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزلت سورة ق بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “Qaf surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 7/587, 13/595.