ət-Tur surəsi

    11.05.2019
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزلت سورة الطور بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “ət-Tur surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 7/626, 13/677.