əl-Vaqiə surəsi

    11.05.2019
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزلت سورة الواقعة بمكة.

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “əl-Vaqiə surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/3, 14/173.