əl-Hədid surəsi

    11.05.2019
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزلت سورة الحديد بالمدينة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “əl-Hədid surəsi Mədinədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/45, 14/255.