əl-Mumtəhinə surəsi

    15.05.2019
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزلت سورة الممتحنة بالمدينة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “əl-Mumtəhinə surəsi Mədinədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/124, 14/401.