ət-Təğabun surəsi

    16.05.2019
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزلت سورة التغابن بالمدينة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “ət-Təğabun surəsi Mədinədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/181, 14/510.