ət-Talaq surəsi

    16.05.2019
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزلت سورة الطلاق بالمدينة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “ət-Talaq surəsi Mədinədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/188, 14/523.