əl-Mulk surəsi

    16.05.2019
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزلت بمكة تبارك الملك

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “əl-Mulk surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/230, 14/597.