əl-Məaric surəsi

    16.05.2019
عن ابن عباس قال : نزلت سورة َأَلَ} بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “əl-Məaric surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/277, 14/684.