əl-İnsan surəsi

    20.05.2019
عن ابن عباس قال : نزلت سورة الإنسان بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “əl-İnsan surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/365, 15/142.