ən-Nəziət surəsi

    21.05.2019
عن ابن عباس قال : نزلت سورة النازعات بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “ən-Naziət surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/403, 15/218.