əl-Ğaşiyə surəsi

    22.05.2019
عن ابن عباس قال : نزلت سورة الغاشية بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “əl-Ğaşiyə surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/490, 15/380.