Quranla müalicə

    30.03.2014

Ruqya oxumaq şəfa tapmaq məqsədilə Quran ayələri və ya Peyğəmbərin (salləllahu aleyhi və səlləm) istifadə etdiyi zikr və duaları əlini xəstənin başına və ya ağrı olan yerinə qoyaraq oxumağa və ya oxuyub xəstənin üstünə üfürməyə deyilir. Ruqya sığınmaq, qorunmaq mənasını verən kəlmədir. Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) həm özünə, həm də başqalarına ruqya edər­di, habelə həm Cəbrail (Allahın ona salamı olsun), həm də Aişə (Allah ondan razı olsun) ona ruqya edərdilər, həmçinin səhabələr (Allah onlardan razı olsun) də ruqya edərdi. Uca Allah buyurur: "Biz, Qurandan möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik". (əl-İsra, 82).
"De ki: "O, iman gətirənlərə hidayətdir və şəfadır". (Fussilət, 44).
"Sizə Rəbbinizdən bir öyüd-nəsihət, ürəklərdə olana bir şəfa, möminlərə hidayət və mərhəmət (Quran) gəlmişdir!" (Yunus, 57).

Aişə (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki: "Peyğəmbər (salləllahu aleyhi və səlləm) xəstələndikdə, şərdən qoruyan surələri ("əl-İxlas", "əl-Fələq" və "ən-Nas" surələrini) özünə oxuyub üfürərdi. Xəstəliyi şiddət­­lən­dikdə isə mən bu surələrin bərəkətini Uca Allahdan umaraq onları onun üçün oxuyub əllərini bədəninə sür­tərdim". (Səhih əl-Buxari, 5016).
Digər rəvayətdə isə Aişə (Allah ondan razı olsun) belə demişdir: "Peyğəmbər (salləllahu aleyhi və səlləm) hər gecə yatağına uzan­dıqda əllərini cütləşdirib onların içinə üfürər, sonra ora "əl-İxlas", "əl-Fələq" və "ən-Nas" surələrini oxuyar, daha sonra isə əllərini baş və üz nahiyəsindən başlayaraq, ba­car­dı­­ğı qə­dər bədəninin hər yerinə sürtərdi. Beləcə, o, bunu üç dəfə təkrar edərdi". (Səhih əl-Bu­xari, 5017).
Ənəs ibn Malik (Allah ondan razı olsun) demişdir: "Peyğəmbər (salləllahu aleyhi və səlləm) ənsardan olan bir ailəyə (zəhərli hey­van) sanc­masını və qulaq ağrısını müalicə etmək üçün ruqya oxumağa izin vermişdir". (Sə­hih əl-Buxari, 5719). 
Ummu Sələmə (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki, bir də­fə Pey­ğəm­bər (salləllahu aleyhi və səlləm) onun evində üzü­nün rəngi dəyişmiş bir qız uşağı görüb dedi: "Bu qızcığaza ruqya oxuyun, çünki ona göz də­yib". (Səhih əl-Buxari, 5739).
Həmçinin, ruqya oxumaq cadu, qorxu, vəsvəsə və s. mənəvi xəstəliklərə qarşı əvəzolunmaz müalicə üsuludur. Allah Rəsulunun (salləllahu aleyhi və səlləm) bunun müalicəsi üçün Qurandan əl-Fatihə surəsi, Bəqərə surəsinin ilk 4 ayəsi, Bəqərə surəsinin 163-164-cü ayələri, Ayətul Kursi, əl-Bəqərə surəsinin son 2 ayəsi, Ali İmran surəsinin 18-ci ayəsi, əl-Əraf surəsinin 54-cü ayəsi, əs-Saffət surəsinin ilk 10 ayəsi, əl-Həşr surəsinin son 3 ayəsi, əl-Cin surəsinin ilk 3 ayəsi, əl-İxlas, əl-Fələq və ən-Nas surələri və digər ayələr oxuduğu rəvayət edilir. (İbn Məcəh).

Üç şərt olduğu halda ruqya etməyə icazə verilir.
Birincisi, ruqya Uca Allahın kəlamları, ad və sifətləri ilə olmalıdır. Ruqyanin sözlərində şəriətə müxalif sözlər olmamalıdır. Uca Allahdan başqasına dua etmək, yaxud cinlərdən mədəd diləmək və ya başqa bu kimi şirk ovsunlar oxumaq haramdır. Uca Allah buyurur: "Allahı qoyub, sənə nə bir fayda, nə də bir zərər verə bilmə­yən şeylərə yalvarma. Əgər belə etsən, sözsüz ki, zalımlardan olarsan". (Yunus, 106).
İkincisi, ruqyanın sözləri aydın və mənası başa düşülən olmalıdır. Mənası başa düşülməyən tilsimləri oxumaq haramdır. 
Üçüncüsü, ruqya edən qəti inanmalıdır ki, ruqya özü təsir edən qüvvəyə malik deyildir. Əslində ruqya Uca Allahın qüdrəti və istəyi olmadan təsir edə bilməz. Ruqya oxumaq bir səbəbdir, çünki istədiyinə şəfa verən yalnız Uca Allahdır. Yuxarıdakı şərtləri özündə cəm etməyən bütün digər növ ruqya və ovsunlar haramdır.
Həmçinin, oxuyun: Ruqyə necə edilir və ruqyə ayələrinin oxunuşu

Paylaş: