əl-Leyl surəsi

    22.05.2019
عن ابن عباس قال : نزلت سورة {والليل إذا يغشى} بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: And olsun yer üzünü zülmətə bürüməkdə olan gecəyə!” (əl-Leyl) surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/532, 15/464.