əl-Beyyinə surəsi

    23.05.2019
عن ابن عباس قال : نزلت سورة {لَمْ يَكُنِ} بالمدينة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: əl-Beyyinə surəsi Mədinədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/575, 15/570.