əl-Qariə surəsi

    23.05.2019
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزلت سورة القارعة بمكة.

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: əl-Qariə surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/605, 15/608.