əl-Əsr surəsi

    23.05.2019
عن ابن عباس قال : نزلت سورة {وَالْعَصْرِ} بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: And olsun axşam çağına! (əl-Əsr) surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyuti “əd-Durrul-Mənsur” 8/621, 15/640.