Günah işlərdə rəhbərə itaət etmək olarmı?

    12.03.2020
Kimdən: 
Cahid Məmmədov
Sual: 
Əssəlamu aləykum Allah elminizə bərəkət versin. Rəhbər günah işlər etməyi Allaha qarşı bir günah işlətməyi əmr etsə ona itaət etmək lazımdırmı. Allah razı olsun
Cavab: 

Va aleykumus-sələm. Uca Allah buyurur: "Ey iman gətirənlər! Alla­ha itaət edin, Peyğəmbərə və özü­nüzdən olan rəh­bərlərə də itaət edin" (ən-Nisa, 59).

Abdullah ibn Ömər (Allah ondan razı olsun) rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər (Allahın ona salavatı və salamı olsun) demişdir: “Müsəlmana asilik əmr olunmadıqca, istədi və ya istəmədi, əmiri dinləyib ona itaət etmək vacibdir. Lakin əgər asilik əmr olunarsa, onda nə dinləmək, nə də itaət etmək olmaz”. (əl-Musnəd, 622, 724, 1018).  

Ubadə ibn Samit (Allah ondan razı olsun) demişdir: “Bir dəfə Peyğəmbər bizi öz yanına çağırdı və biz ona beyət etdik. Xoş günümüzdə və sıxıntı anları­mız­da, düşdüyümüz çətin və asan hallarda, habelə haqqımızı ödəməsələr be­lə, əmirləri dinləyib itaət edəcəyimizə dair ona beyət etdik. Habelə, əmi­rə qarşı çıxmayacağımıza söz verdik. Peyğəmbər dedi: “Yalnız əmirin açıq-aşkar küfr etməsi və buna dair Allah tərəfindən dəlil-sübutun olması istisnadır”. (əl-Musnəd, 4668, 6278; ət-Tabəri, 9877, 9878).

Ənəsdən (Allah ondan razı olsun) rəvayət edilən başqa bir hədisdə Peyğəmbər (Allahın ona salavatı və salamı olsun) demişdir: “Başı kişmiş kimi qara bir həbəşi kölə üzərinizdə hökm­ranlıq etmiş olsa belə, əmrlərini eşidib ona itaət edin”. (əl-Buxari, 13/5-6 Fəthul-Bari; Muslim, 2/76, 87).

Səhih bir hədisdə Əbu Zərin (Allah ondan razı olsun) belə dediyi rəvayət edilir: “Sevimli dostum (Peyğəmbər) mənə vəsiyyət etmişdir ki, üzərimdəki əmir əli-ayağı kəsik həbəşli bir kölə olsa belə ona itaət edim”. (Muslim, 2/85).

İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (Allahın ona salavatı və salamı olsun) demişdir: “Kim öz rəhbərindən xo­şagəlməz bir münasibət görsə, qoy buna səbir etsin. Çünki kim əmirin itaətindən bircə qarış kənara çıxmış halda ölərsə, cahilliyət dövründə olduğu kimi öl­müş olar”. (Muslim, 8912; Əhməd, 5386). 

Bu səhih hədislərdən aydın olur ki, rəhbərə yalnız xeyirxah əməllərdə tabe olmaq vacibdir. 

Paylaş: