Qızıl və ipəyin kişilərə haram olmasının hikməti nədir?

    19.06.2021
Sual: 
Salam aleyküm. 1) qizil ve ipek ne ucun kişiye haramdır? 2) Allahdan başqasina and içen kicik şirkdi. Bes Allahdan başqasna and içilen yerde otrmaq şirkmidir? Sağolun
Cavab: 
Və aleykum Salam.
1) Uca Allah hikmət sahibidir və Onun buyurduğu hər bir əmrdə insanlar üçün fayda, çəkindirdiyi hər bir qadağada isə zərər vardır. Uca Allah bəzən buyurduğu əmrlərin və çəkindirdiyi qadağaların hikmətini və səbəbini insanlara bildirir, bəzən isə bildirmir. Bizim üzərimizə düşən odur ki, bu əmrləri yerinə yetirib, qadağalardan çəkinək. Hansısa bir əmrin və ya qadağanın hikmətinin bilinməməsi ona əməl etməməyə əsas vermir. İslam sözünün mənası da məhz "təslim olmaq", "Allahın əmr və qadağalarına boyun əymək" deməkdir. 

Peyğəmbərimiz (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) bir çox hədislərdə ipək paltarın və qızılın kişilərə haram olmasını bildirmişdir. Bu hədislərdən bəzilərini qeyd edək:

Peyğəmbərimiz (Allahın ona və ailəsinə salavatı və salamı olsun) demişdir: "Qızıl və ipək ümmətimin kişilərinə haram, qadınlarına halaldır". (əl-Buxari, 30; Əbu Davud, 3).

Əli ibn Əbu Talib (Allah ondan razı olsun) rəvayət etmişdir ki, "Bir dəfə Peyğəmbər (salləllahu aleyhi və səlləm) ipəyi sağ əlinə, qızılı da sol əlinə alaraq buyurdu: "Bu ikisi ümmətimin kişilərinə haramdır". (İbn Məcəh: "Libas", 19).

Peyğəmbər (Allahın ona və ailəsinə salavatı və salamı olsun) yalnız Allahın əmri ilə nəyisə haram edib və ya buyurmuşdur. Uca Allah buyurur: "Peyğəmbər sizə nəyi verirsə, onu götürün, nəyi də sizə qadağan edirsə, ondan çəkinin.  Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allah şiddətli cəza verəndir". (əl-Həşr, 7).
"Allah və Peyğəmbəri bir işi hökm etdiyi zaman heç bir mömin kişiyə və qadına öz işlərində başqa yol seçmək, öz ixtiyarları ilə ayrı cür hərəkət etmək yaraşmaz. Allaha və Onun Peyğəmbərinə asi olan kəs, şübhəsiz ki, haqq yoldan açıq-aydın azmışdır!" (əl-Əhzəb, 36). 

İpəyin dünyada kişilərə haram olmasının səbəbinə və hikmətinə gəlincə, İbn Qeyyim (Allah ona rəhmət etsin) bu barədə belə demişdir: "İpək geyinmək qızıl kimi qadınlara xas olan bir xislətdir. İpək geyinməkdə qadınlara bənzərlik olduğu üçün Uca Allah onu kişilərə qadağan etmişdir. Bəzi alimlər ipəyin insanda fəxr və təkəbbürlük hissi yaratdığı üçün, bəzi alimlər isə ipəyin kişidə qadın hissləri oyatdığı üçün qadağan olduğunu bildirmişlər. Şəkk yoxdur ki, ipək geyinmək kişidə mülayimlik yaradır. Hətta ən sərt kişi belə ipək geyindikdə onda yumşaqlıq yaranır" (Zədul-Miad, 8/40). Ən doğrusunu isə Allah bilir. 


2) Dinimizə görə Allahdan qeyrisinə and içmək kiçik şirk sayılır. Peyğəmbər (Allahın ona və ailəsinə salavatı və salamı olsun) demişdir: "Kim Allahdan başqasına and içərsə küfr etmişdir və ya şirk etmişdir". (Əbu Davud, 3/ 570; İbn Hibban, 1177). Həmçinin, Peyğəmbər (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) öz atasına and içən bir səhabəyə demişdir: "Diqqət edin! Allah sizə atalarınıza and içməyi qadağan etmişdir, kim and içərsə ya Allaha and içsin, ya da sussun!" (Səhih əl-Buxari, 2482). Belə yerdə oturmaq isə şirk deyil, sadəcə Allahdan başqasına and içən adam gördükdə, onu gözəl şəkildə başa salın. Əgər inadkarlıq etsə o zaman həmin yeri tərk etmək məsləhət görülür. Allah Rəsulu (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) demişdir: "Sizdən biriniz bir münkər (günah, pis) əməl gördükdə bacarırsa, onu əli ilə düzəltsin! Ona qadir olmasa, dili ilə düzəltsin! Ona da qadir olmasa, qəlbi ilə nifrət etsin ki, bu da imanın ən zəif mərtəbəsidir". (Səhih Muslim, 175). Qəlbi ilə nifrət etməyə isə oranı tərk etmək də daxildir. Həmçinin oxuyun:
Şirkin növləri​​​​​​​
Paylaş: