Məkkə müşrikləri Rübubiyyət tövhidini qəbul edirdilərmi?

    28.11.2023
Sual: 
Məkkə müşrikləri Rububiyyət tövhidi necə qəbul edirdilər ki, Allahdan başqasına ibadət edirdilər? Əgər onlar Allahın ruzi verdiyinə etiqad edirdilərsə gedib Allahdan qeyrsindən ruzi istiyirdilərsə bu özü sübutdur ki, onlar Allahın ruzi verdiyinə etiqad etmirdilər.Onlar ruzi istədiyi kimsənin ruzi verdiyinə etiqad edirdilərki ondan ruzi istəyirdilər.
Cavab: 

Əssələmu aleykum. Rübubiyyət tövhidi - Uca Allahı Onun feillərində təkləşdirməkdir. Uca Allahın tək yaradan, hər şeyi idarə edən, ruzi verən, dirildən, öldürən, yağış yağdıran və s. olduğunu etiqad etməkdir. Məkkə müşrikləri Rübubiyyət tövhidini naqis də olsa qəbul edirdilər. Uca Allah bu xüsusda buyurur: "Əgər sən onlardan: “Göy­ləri və ye­ri yaradan, günəşi və ayı ram edən kim­dir?”– deyə soruşsan, onlar mütləq: “Allah­dır!”– de­yə­cəklər. Onlar necə də haqdan döndərilirlər!" (əl-Ənkəbut, 61). Həmçinin buyurur: "Əgər sən onlardan: “Göy­dən yağış nazil edib onunla ye­ri qu­ruduqdan sonra canlan­dı­ran kimdir?”– deyə so­ruşsan, onlar müt­ləq: “Allahdır!”– de­yə­cəklər. De: “Həmd, Alla­ha məxsusdur!” Lakin on­ların çoxu bunu başa düşmür" (əl-Ənkəbut, 63). Buna baxmayaraq onlar öldükdən sonra dirilməyi inkar edirdilər. Uca Allah buyurur: "Onlar Allaha möhkəm and içdi­lər ki: “Allah ölən bir kəsi di­rilt­mə­yə­cəkdir!” Xeyr! Allahın ölüləri diriltməsi Onun doğru və­di­nə görə olacaq, la­kin insanların çoxu  bunu bil­mir" (ən-Nəhl, 38). Bu göstərir ki, onların Rübubiyyət tövhidi tam deyildi. 

Məkkə müşriklərinin Allahla yanaşı bütlərə ibadət etmələri və onlardan ruzi, övlad və s. istəmələri bu bütlərin onlarla Allah arasında vasitəçi, şəfaətçi olduqlarını düşündüklərinə görə idi. Uca Allah bu xüsusda buyurur: "Doğrusu, əsl din ancaq Allaha məx­susdur. Allahı qo­yub baş­qa­la­rını özlə­rinə dost tutan­lar: “Biz, onlara an­caq bi­zi Allaha daha çox yaxın­laş­dır­sınlar deyə ibadət edirik”– de­yirlər. Əl­bəttə ki, Allah ixtilaf etdikləri məsələlər barə­­də onların arasında Öz hök­münü ve­rəcək­. Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafir olan kimsəni doğ­ru yo­la yönəlt­məz" (əz-Zumər, 3). Həmçinin buyurur: "Onlar Allahı qoyub öz­lə­­ri­nə nə bir zərər, nə də bir fayda ve­rə bilmə­yənlərə iba­dət edir və: “Onlar Allah yanında bizim şə­fa­ət­çi­lərimizdir!”– de­yir­lər. De: “Yoxsa Allaha göy­lərdə və yer­də bil­mə­diyi bir şeyimi xəbər verir­si­niz?” Allah onların qoşduqları şə­rik­lər­dən uzaqdır və ucadır" (Yunus, 18). Həmçinin oxuyun:

Paylaş: