Abdullah ibn Səlam haqqında

    05.11.2014

Abdullah ibn Səlam Peyğəmbərin səhabəsidir. Peyğəmbər Mədinə şəhərinə hicrət etdikdə Abdullah ibn Səlam onu görən kimi İslam dinini qəbul etmişdir. O, bu haqda xəbər verərək belə demişdir: “Allah Elçisi - sallallahu aleyhi və səlləm - Mədinəyə gələndə insanlar onun yanına getdilər. Belə deyildi: “Allah Elçisi gəldi, Allah Elçisi gəldi, Allah Elçisi gəldi!” Mən də ona baxmaq üçün gəlib insanların arasına girdim. Allah Elçisinin üzünə baxanda onun yalançı adam olmadığını bildim. Onun ilk söylədiyi sözlər bunlar idi: “Ey insanlar, salamı yayın, yoxsullara yemək yedirdin və insanlar gecə yatarkən namaz qılın ki, sala­mat­lıqla Cənnətə girəsiniz”. (ət-Tirmizi, 2485).
Abdullah ibn Səlam İslamdan əvvəl yəhudi dininə mənsub idi. O, həmqəbilələri arasında Tövratı ən yaxşı bilən, hörmətli bir şəxs idi. Abdullah ibn Ömər rəvayət edir ki, bir dəfə yəhudilər Peyğəmbərin yanına gəlib içərilərindən bir kişinin bir qadınla zina etdiyini ona xəbər ver­di­lər. Peyğəm­bər onlardan soruşdu: “Tövratdan daşqalağa aid nə bi­lir­si­niz?” Onlar dedilər: “Biz zinakarları hər yerdə biabır edir, üstəlik də şal­laq­la­yırıq.” Abdullah ibn Səlam dedi: “Yalan danışdınız! Həqiqətən, Töv­ratda zi­nakar­ları daşqalaq etmək əmr olunmuşdur.” Belə olduqda onlar Tövratı gə­tirib (onun bükülü səhifələrini) açdılar, sonra onlardan biri əlini daşqalaq ayə­sinin üstünə qoydu və bu ayədən həm əvvəlki, həm də sonrakı ayələri oxu­du. Abdullah ibn Səlam dedi: “Qaldır əlini!” Adam əlini qaldırdı və ora­da daşqalağa aid ayə oldu­ğunu hamı gördü. Onda onlar dedilər: “Ey Mu­həm­məd, Abdullah düz deyir, bu Kitabda daşqalaq ayəsi vardır.” Bun­dan sonra Peyğəmbərin əmri ilə zinakarları daşqalaq etdilər. (əl-Buxari, 3635).
Abdullah ibn Səlam hələ sağlığında ikən Peyğəmbər tərəfindən Cənnətlə müjdələnmişdir. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Səlam demişdir: “Peyğəmbərin zama­nında mən bir yuxu gördüm və bu yuxunu ona danışdım. Yuxuda gördüm ki, bir bağın içindəyəm.” (Abdulla ibn Səlam) bağın geniş və yaşıl oldu­ğunu vəsf etdikdən sonra dedi: “Bağın ortasında aşağı tərəfi yerdə olan, yuxarı tə­rə­fi isə göyə çatan bir dəmir dirək, dirəyin də başında bir tutqac var idi. Kim­sə mənə dedi: “Çıx yuxarı!” Dedim: “Bacarmaram!” Bu vaxt yanıma bir xid­mət­çi gəlib arxa tərəfdən mənim pal­tarımın ətəyini qaldırdı və mən dirəyə çıx­mağa başladım. Haçandan-haçana dirəyin başına çatıb tutqacdan ya­pış­dım. Yenə kimsə mənə: “Tutqacdan möhkəm yapış!”- dedi və mən yu­xu­dan oyandım. Baxdım ki, həmin tutqac əlimdə qalmışdır. Mən bu hadisəni Peyğəmbərə danışdım. Peyğəmbər buyurdu: “Gördüyün o bağ – İslam dinidir, dirək – İslamın dirəyidir, tutqac – ən etibarlı dəstəkdir, bu da o de­mək­dir ki, sən son nəfəsinə qədər müsəlman kimi qalcaqsan.” (əl-Buxari, 3813).
Həmçinin, Səd ibn Əbu Vəqqas demişdir: “Mən Peyğəmbərin Ab­dullah ibn Səlamdan başqa yer üzündə gəzən heç bir kimsəyə: “O, Cən­nət əhlindən­dir!”– dediyini eşitməmişəm. Onun barəsində bu ayə nazil ol­muş­­dur: “De: “Bir deyin görək, əgər bu Qu­ran Allah tərəfin­dən­dirsə və siz də onu inkar etmi­si­nizsə, İsrail oğullarından da bir şahid onun bənzərinə şa­hidlik edib iman gətiribsə, siz isə tə­kəbbür göstər­misi­nizsə, zülm et­miş olmazsınızmı? Allah zalım­ları doğru yola yönəlt­məz!” (əl-Əhqaf, surəsi, 10) (əl-Buxari, 3812).
 

Paylaş: