Musa ilə ölüm mələyinin qarşılaşması

    20.01.2014

Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra demişdir: “Ölüm mələyi Musanın yanı­na gön­dərildi. Mələk Musanın yanına gəldikdə Musa onu vurdu və onun gözü çıxdı. Mələk Rəbbinin yanına qayıdıb dedi: “Sən məni ölmək istəməyən bir bəndənin yanına göndərdin.” Allah onun gözünü yerinə qaytardı və buyurdu: “Qa­yıt və ona de ki: “Əlini öküzün belinə qoysun. Əlinə gələn tüklərin sayı qədər – hər bir tükün müqa­bilində bir il ömrü artacaq.”
Musa dedi: “Ey Rəbbim! Son­ra nə olacaq?”
Allah buyurdu: “Sonra öləcəksən!”
Musa dedi: “Elə isə indi (öl­mək istəyirəm).” Sonra da Allahdan onu atılmış bir daşın uçub düşdüyü mə­sa­fə qədər müqəddəs torpağa yaxınlaşdır­masını dilədi.”
Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Peyğəmbər demişdir: “Əgər orada olsay­dım, sizə onun yolun kənarında, qırmızı qum təpəsinin yanında yerləşən qəb­rini göstərərdim.” (əl-Buxari, 1339).

 
Paylaş: