15. Məsciddən çıxarkən edilən dua

   21. [Bismilləh, vəs-səlatu vəs-səlamu alə Rasulilləh. Allahummə inniy əs'əlukə min fadlıkə. Allahummə'sımniy minəş-şeytanir-racim]

   21. «Allahın adı ilə! Salavat və salam olsun Allahın elçisi­nə! Allahım! Sənin lütfündən di­ləyirəm. Allahım! Məni daşqalaq olunmuş [rəhmətindən qo­vulmuş, lənətə gəl­miş] şey­tan­dan qoru!»[1]

 

[1] Bundan öncəki hədisin mənbələrinə bax. Buradakı: «Allahım! Məni daşqa­laq olunmuş [rəhmətindən qo­vulmuş, lənətə gəlmiş] şeytandan qoru!» əlavəsi ibn Macənindir. Bax: «Səhih ibn Macə», 1/129.