Cənnətin ən aşağı dərəcəsindəki nemətlər

    04.02.2016

Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) demişdir: “Musa Rəbbindən: “Cənnət əhlindən ən aşağı mərtəbəyə sahib olan kimdir?”- deyə soruşdu. Allah buyurdu: “Cənnət əhli Cənnətə daxil olduqdan sonra bir kişi gələcək və ona: “Cənnətə daxil ol!”- deyiləcək. O da: “Ey Rəbb! Necə daxil olum ki, artıq insanlar daxil olub yerlərini tutmuş və alacaqlarını da almışlar”- deyə cavab verəcək. Ona: “Dünya hökmdar­larından birinin mül­kü qədər mülkünün olmasını istərdinmi?”- deyiləcək. O da: “İstərdim, ey Rəbb!”- deyə cavab verəcək. Allah ona: “İstədiyin və bir o qədər də, bir o qədər də, bir o qədər də, bir o qədər də sənindir”- buyuracaq, beşincidə: “Razı qaldım, ey Rəbb!”- deyəcək. Allah: “Bu və üstəlik on misli qədər də sənindir. Həmçinin nəfsinin istədiyi və gözünə xoş gələn hər şey sənindir”- deyə buyuracaq. O: “Razı qaldım, ey Rəbb!”- deyə cavab verəcək. Musa (əleyhis-Səlam): “Ey Rəbb! Bəs onlardan ən yüksək mər­təbəyə sahib olanlar kimdir?”- deyə soruşdu. Allah buyurdu: “Onlar Mənim seçdiyim, Öz Əlimlə kəramət məqamına yüksəltdiyim və kəra­mətlərinin dəyişməyəcəyinə hökm verdiyim kəslərdir. Onlar üçün heç bir gözün görmədiyi, heç bir qulağın eşitmədiyi və heç bir bəşər övladının ağlına belə gətirmədiyi nemətlər hazırladım”. Uca Allahın Kitabında bunun təsdiqi: “Etdikləri əməllərin mükafatı kimi onlar üçün gözlərinə sevinc gətirəcək nələr saxlandığını heç kəs bilmir” (əs-Səcdə, 17) - ayəsidir”. (Muslim, 485).
 
Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) belə buyurur: “Hər hansı birinizin Cənnətdəki ən aşağı məqamı ona: “(Nə diləyirsən,) dilə!”- deyilməsidir. O da (istədiyini) diləyəcək. Sonra ona: “Dilə­dinmi?”- deyiləcək. O: “Bəli!”- deyə cavab verdikdə ona: “İstə­dik­lərin və bir o qədəri də sənindir”- deyiləcək. (Allah o adama): “Bunları da istə!”- deyə xatırladacaq. İstədikləri qurtardıqdan son­ra Allah: “İstədik­lərinin hamısı və onların on misli də sənin­dir!”- deyəcək. Allah Elçisi (ona Allahın salavatı və salamı olsun) buyurdu: “Sonra adam (Cənnətdəki) evinə girəcək və yanına iri gözlü hurilərdən olan iki zövcəsi daxil olub deyəcəklər: “Səni bizim üçün və bizi də sənin üçün dirildən Allaha həmd olsun!” Həmin adam deyəcək: “Mənə verilən qədər (nemət) heç bir kəsə verilməmişdir”. (Muslim, 471, 482)

Paylaş: