əl-Mulk surəsinin fəziləti

    08.03.2016
Peyğəmbər - Allahın ona salavatı və salamı olsun - demişdir: “əl-Mulk surəsini (oxumaq) qəbir əzabından qoruyur”. Həmçinin demişdir: “Həqiqətən, Allahın Kitabında cəmi otuz ayəlik (əl-Mulk) surəsi bir kişini Cəhənnəmdən çıxarıb Cənnətə girməsinə şəfaət etdi”. (əl-Hakim, 3838).
Cabir ibn Abdullah - Allah ondan razı olsun - demişdir: “Allah Elçisi “Əlif. Ləm. Mim. Şübhə yoxdur ki, bu Kitabı aləmlərin Rəbbi (olan Allah) nazil et­miş­dir” (əs-Səcdə) və “Mülk Əlində Olan qədər xeyirxahdır...” (əl-Mulk) surələrini oxumayınca yatmazdı. Əbu Zubeyr deyir: “Bu iki surə Quran­dakı hər bir surədən yetmiş savab üstündür. Hər kəs bu iki surəni oxusa, bunun sayəsində ona yetmiş savab yazılar, onun üçün yetmiş dərəcə yüksələr və onun yetmiş günahı silinər”. (əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1207).

İbn Məsud - Allah ondan razı olsun - demişdir: “İnsan qəbirə qoyulduqda, ona ayaqları tə­rə­findən əzab yaxınlaşacaq. Ayaqları belə deyəcək: “Mən tərəfdən sizə yol yoxdur, çünki o, mənimlə (ibadətə) qalxıb əl-Mulk surəsini oxuyurdu”. Sonra ona əzab sinəsi və ya qarnı tərəfdən yaxınlaşacaq. Sinəsi və ya qarnı deyəcək: “Mən tərəfdən sizə yol yoxdur, çünki o, mənimlə əl-Mulk surə­si­ni oxuyurdu”. Sonra başı tərəfindən yaxınlaşacaq. Başı deyəcək: “Mən tərəfdən sizə yol yoxdur, çünki o, mənimlə əl-Mulk surəsini oxuyurdu”. Bu surə qəbir əzabından qoruyur və o, Tövratda da əl-Mulk surəsi adlanır. Kim onu hansı bir gecədə oxuyarsa, bol və gözəl əməl etmiş olar”. (əl-Hakim, 3839).

Paylaş: