37. əs-Saffat surəsi

"Səf-səf duranlar" surəsi, 182 ayə,
Məkkədə nazil olub.

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! 

 

1. And olsun göylərdə və yerdə səf-səf duranlara,

2. imansızları qətiyyətlə qovanlara

3. və Zikri oxuyanlara!

4. Həqiqətən, sizin məbudunuz Təkdir!

5. O, həm göylərin, yerin və onların arasındakıların Rəbbi, həm də məşriqlərin Rəbbidir.

6. Biz dünya səmasını parlaq ulduzlarla bəzədik

7. və onu hər bir asi şeytandan mühafizə etdik.

8. Onlar artıq ali topluma (mələklərin söhbətlərinə) qulaq asa bilməzlər və hər tərəfdən üstlərinə yandırıb yaxan alovlar yağdırılar

9. və oradan qovularlar. Onları uzun sürəcək bir əzab gözləyir.

10. Lakin şeytanlardan hər kim o söhbətlərdən bir söz qapıb qaçarsa, onu yandırıb-yaxan parlaq bir alov təqib edər.

11. Kafirlərdən soruş ki, onları yaratmaq çətindir, yoxsa Bizim başqa yaratdıqlarımızı? Biz ki onları yapışqan kimi palçıqdan yaratdıq.

12. Sən onlara təəccüb edirsən, onlar isə səni ələ salırlar.

13. Onlara xatırlatdıqda düşünüb ibrət almırlar.

14. Bir möcüzə gördükdə isə ona istehza edir

15. və deyirlər: "Bu ancaq gözlə görülən bir sehrdir.

16. Məgər biz öldükdən, sür-sümük olub torpağa çevrildikdən sonra dirildiləcəyikmi?

17. Ya da atalarımızmı dirildiləcəklər?"

18. De: "Bəli, özü də, zəlil günə qalmış olduğunuz halda dirildiləcəksiniz".

19. Bu, təkcə dəhşətli bir səs olacaq və onlar qəfildən dirilib görməyə başlayacaqlar.

20. Günahkarlar deyəcəklər: "Vay halımıza! Bu ki, Haqq-hesab günüdür!"

21. Onlara deyiləcək: "Bu, yalan saydığınız Fərqləndirmə günüdür!"

22. Mələklərə belə əmr olunacaq: "Toplayın bir yerə zalımları, onların yoldaşlarını və ibadət etdiklərini –

23. Allahdan başqa. Onları Cəhənnəm yoluna yönəldin.

24. Onları dayandırın, çünki onlar sorğu-sual olunacaqlar".

25. Günahkarlara deyiləcək: "Sizə nə olub ki, bir-birinizə kömək etmirsiniz?"

26. Bəli, onlar bu gün baş əyəcəklər!

27. Onlar bir-birinə üz tutub soruşacaqlar.

28. Tabe olanlar deyəcəklər: "Siz bizim yanımıza sağ tərəfdən gəlirdiniz".

29. Başçılar deyəcəklər: "Xeyr! Siz inanan adamlar deyildiniz.

30. Bizim sizin üzərinizdə heç bir hökmranlığımız da yox idi. Xeyr, siz özünüz həddi aşmış adamlar idiniz.

31. Rəbbimizin Sözü bizim barəmizdə həqiqətə çevrildi. Biz əzabı hökmən dadacağıq.

32. Biz sizi azdırdıq. Çünki biz özümüz də azmış adamlar idik".

33. Şübhəsiz ki, həmin gün onlar əzaba şərik olacaqlar.

34. Həqiqətən, Biz günahkarlarla belə rəftar edəcəyik.

35. Çünki onlara: "Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur!"– deyildikdə təkəbbür göstərir

36. və deyirdilər: "Məgər bir məcnun şairə görə məbudlarımızı tərk edəcəyik?"

37. Xeyr! O, haqqı gətirdi və əvvəlki peyğəmbərləri təsdiqlədi.

38. Siz mütləq ağrılı-acılı əzabı dadacaqsınız.

39. Siz ancaq etdiyiniz əməllərin cəzasını alacaqsınız.

40. Lakin Allahın seçilmiş ixlaslı qulları müstəsnadırlar.

41. Məhz onlar üçün müəyyən bir ruzi vardır –

42. Cənnət meyvələri. Onlara ehtiram göstəriləcəkdir –

43. Nəim bağlarında.

44. Onlar taxtlar üstündə bir-biri ilə üzbəüz oturacaqlar.

45. Onlar üçün çeşmə şərabı ilə dolu piyalələr dolandırılacaqdır.

46. Özü də ağappaq, içənlərə ləzzət verən bir şərab.

47. O şərab nə baş ağrısı verər, nə də ondan məst olarlar.

48. Onların yanında baxışları öz ərlərinə dikilmiş iri qaragözlü hurilər olacaqdır.

49. Özü də qorunub saxlanılmış yumurta kimi hurilər.

50. Onlar bir-birilərinə tərəf dönüb soruşacaqlar.

51. Onlardan biri deyəcək: "Mənim bir yoldaşım var idi.

52. O deyirdi: "Sən də inananlardansan?

53. Məgər biz öldükdən, torpağa çevrilib sür-sümük olduqdan sonra haqq-hesaba çəkilib cəzalandırılacağıq?"

54. O sözünə davam edib deyəcək: "Siz onun harada olduğunu görmək istəyirsinizmi?"

55. O özü baxıb yoldaşını Cəhənnəmin ortasında görəcək

56. və deyəcəkdir: "Allaha and olsun ki, sən məni də məhv edəcəkdin.

57. Əgər Rəbbimin lütfü olmasaydı, mən də Cəhənnəmə gətirilənlərdən olardım.

58. Doğrudanmı biz bir daha ölməyəcəyik –

59. ilk ölümümüzdən başqa? Doğrudanmı biz heç vaxt əzaba düçar olmayacağıq?"

60. Həqiqətən, bu, böyük uğurdur.

61. Qoy çalışanlar bunun üçün çalışsınlar!

62. Bu, ziyafət üçün yaxşıdır, yoxsa zəqqum ağacı?

63. Biz onu zalımlar üçün bir sınaq etdik.

64. O, Cəhənnəmin lap dibindən bitib çıxan bir ağacdır.

65. Onun meyvəsi şeytanların başları kimidir.

66. Günahkarlar ondan yeyib qarınlarını dolduracaqlar.

67. Sonra da üstündən onları qaynar su ilə qatışdırılmış bir içki gözləyir.

68. Sonra onlar mütləq Cəhənnəmə qaytarılacaqlar.

69. Həqiqətən, onlar ata-babalarını azmış gördülər,

70. özləri də tez-tələsik onların izini tutub getdilər.

71. Həqiqətən, onlardan öncə əvvəlki nəsillərin çoxu zəlalətə düşmüşdü.

72. Biz onlara xəbərdar edən peyğəmbərlər göndərmişdik.

73. Bax gör xəbərdar edilənlərin aqibəti necə oldu.

74. Yalnız Allahın seçilmiş səmimi qullarından başqa.

75. Nuh Bizə yalvarıb yaxardı. Biz çağırışa necə də gözəl cavab verənik!

76. Biz onu və ailəsini böyük sıxıntıdan qurtardıq.

77. Təkcə onun nəslini qoruyub saxladıq.

78. Sonra gələnlər arasında onun üçün gözəl xatirə qoyduq;

79. aləmlər içərisində Nuha salam olsun!

80. Həqiqətən, Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq.

81. Həqiqətən, o Bizim mömin qullarımızdandır.

82. Sonra o birilərini suya qərq etdik.

83. Həqiqətən, İbrahim onun ardıcıllarından idi.

84. Bir zaman o, öz Rəbbinin yanına pak bir qəlblə gəldi.

85. Onda o, öz atasına və qövmünə dedi: "Siz nəyə sitayiş edirsiniz?

86. Allahı qoyub uydurma məbudlarımı diləyirsiniz?

87. Aləmlərin Rəbbi barəsində nə düşünürsünüz?"

88. O, ulduzlara bir nəzər salaraq

89. "Mən xəstəyəm!"– dedi.

90. Onlar ondan üz çevirib çıxıb getdilər.

91. O, xəlvətcə onların məbudlarının yanına gəlib istehza ilə dedi: "Siz bu təamları yemirsiniz?

92. Sizə nə olub ki, danışmırsınız?"

93. Sonra onlara yaxınlaşıb sağ əli ilə bir zərbə endirdi.

94. Bütpərəstlər tələsik onun yanına gəldilər.

95. O dedi: "Siz yonub düzəltdiklərinizəmi sitayiş edirsiniz?

96. Axı sizi də, sizin düzəltdiklərinizi də Allah yaratmışdır".

97. Onlar dedilər: "Bundan ötrü bir bina tikin və onu orada odlayın!"

98. Onlar İbrahimə hiylə qurmaq istədilər, Biz də onları rüsvay etdik.

99. O dedi: "Mən Rəbbimə doğru gedirəm. O məni doğru yola yönəldəcəkdir".

100. O dedi: "Ey Rəbbim! Mənə əməlisalehlərdən olan övlad bəxş et!"

101. Biz də onu həlim xasiyyətli bir oğlan uşağı ilə müjdələdik.

102. O, böyüyüb atası ilə bərabər çalışmaq həddinə çatdıqda İbrahim dedi: "Oğlum! Yuxuda gördüm ki, səni qurban kəsirəm. Bax gör nə düşünürsən!" O dedi: "Atacan! Sənə buyurulanı yerinə yetir. Allah qoysa mənim səbirlilərdən olduğumu görəcəksən".

103. Hər ikisi Allahın əmrinə tabe olduqları və İbrahim onu üzüstə yerə yıxdığı zaman

104. Biz onu çağırıb dedik: "Ey İbrahim!

105. Artıq sən yuxunu təsdiq etdin!" Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq.

106. Həqiqətən də bu, açıq-aydın bir imtahandır.

107. Biz onun əvəzinə böyük bir qurbanlığı fidyə verdik.

108. Sonradan gələnlər arasında ona gözəl xatirə qoyduq.

109. İbrahimə salam olsun!

110. Həqiqətən, Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq.

111. Həqiqətən, o, Bizim mömin qullarımızdandır.

112. Ona əməlisalehlərdən olacaq bir peyğəmbər – İshaq ilə müjdə verdik.

113. Biz ona və İshaqa bərəkət verdik. Hər ikisinin nəslində yaxşı iş görənləri də var, açıq-aydın özünə zülm edənləri də.

114. Biz Musa ilə Haruna da nemət bəxş etdik.

115. Onların hər ikisini və tayfalarını böyük sıxıntıdan qurtardıq.

116. Onlara kömək göstərdik və qalib gəldilər.

117. Hər ikisinə aydın bir Kitab verdik.

118. Hər ikisini də doğru yola yönəltdik.

119. Sonradan gələnlər arasında hər ikisinə gözəl xatirə qoyduq.

120. Musaya və Haruna salam olsun!

121. Həqiqətən, Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq.

122. Həqiqətən, onların ikisi də Bizim mömin qullarımızdandır.

123. Şübhəsiz ki, İlyas da elçilərdəndir.

124. Bir zaman o öz qövmünə demişdi: "Məgər qorxmursunuz?

125. Siz yaradanların ən yaxşısını qoyub niyə Bələ yalvarırsınız –

126. həm sizin Rəbbiniz, həm də əcdadlarınızın Rəbbi olan Allahımı tərk edirsiniz?"

127. Onlar onu yalançı saydılar. Ona görə də hamısı Cəhənnəmə gətiriləcəkdir.

128. Yalnız Allahın seçilmiş səmimi qullarından başqa.

129. Sonradan gələnlər arasında ona gözəl xatirə qoyduq.

130. İlyasinə salam olsun!

131. Həqiqətən, Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq.

132. Həqiqətən, o Bizim mömin qullarımızdandır.

133. Şübhəsiz ki, Lut da elçilərdəndir.

134. Bir zaman Biz onu və bütün ailəsini xilas etdik.

135. Yalnız geridə qalanların içində olan yaşlı bir qadından başqa.

136. Sonra da o birilərini yerli-dibli yox etdik.

137. Siz həm səhər çağı onların yanından keçirsiniz,

138. həm də axşam çağı. Məgər anlamırsınız?

139. Yunus da, həqiqətən, elçilərdəndir.

140. Bir zaman o, yüklü bir gəmiyə tərəf qaçdı.

141. Başqaları ilə birlikdə püşk atdı və uduzanlardan oldu.

142. O, qınanmağa layiq olduqda balıq onu uddu.

143. Əgər o, Allaha tərif deyənlərdən olmasaydı,

144. balığın qarnında Qiyamət gününə qədər qalardı.

145. O, halsız olduğu vəziyyətdə onu sahilə çıxartdıq.

146. Onun başı üstündə balqabaq tağı bitirdik.

147. Biz onu yüz mindən də daha çox adama peyğəmbər göndərdik.

148. Onlar ona iman gətirdilər, Biz də onlara müəyyən vaxtadək firavanlıq nəsib etdik.

149. Kafirlərdən soruş: "Nəyə görə qızlar sənin Rəbbinin, oğlanlar isə onların olmalıdır?"

150. Yoxsa Biz mələkləri dişi yaratmışıq və onlar da buna şahid olublar?

151. Həqiqətən, onlar yalan uydurub deyirlər:

152. "Allah doğmuşdur". Şübhəsiz ki, onlar yalançıdırlar.

153. Məgər Allah qızları oğlanlardan üstünmü tutmuşdur?

154. Sizə nə olub, bu necə mühakimədir yürüdürsünüz?

155. Məgər düşünüb ibrət almayacaqsınız?

156. Yoxsa sizin aydın bir dəliliniz vardır?

157. Əgər doğru deyirsinizsə, kitabınızı gətirin!

158. Onlar Allahla cinlər arasında qohumluq olduğunu uydurdular. Həqiqətən, cinlər onların Cəhənnəmə gətiriləcəyini bilirlər.

159. Allah onların Ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır.

160. Yalnız Allahın seçilmiş səmimi qullarından başqa.

161. Ey müşriklər! Nə siz, nə də sizin tapındıqlarınız

162. heç kəsi Allaha qarşı yoldan çıxara bilməzsiniz;

163. ancaq Cəhənnəmə girəcək kimsədən başqa.

164. Mələklər dedi: "Bizlərdən hər kəsin müəyyən bir yeri vardır.

165. Həqiqətən, biz səf-səf dururuq.

166. Həqiqətən, biz Allahın şəninə təriflər deyirik".

167. Müşriklər deyirdilər:

168. "Əgər bizdə də əvvəlkilərdə olan zikrdən olsaydı,

169. biz mütləq Allahın seçilmiş səmimi qulları olardıq".

170. Lakin onlar onu inkar etdilər. Onlar tezliklə biləcəklər.

171. Bizim elçi göndərdiyimiz qullarımız haqqında bu Sözümüz əzəldən deyilmişdi:

172. "Həqiqətən, onlara kömək göstəriləcəkdir.

173. Bizim əsgərlərimizin mütləq qələbəsi labüddür".

174. Sən bir müddət onlardan üz çevir!

175. Onlara bax! Onlar tezliklə əzabı görəcəklər.

176. Onlar əzabımızın tezliklə gəlməsinimi istəyirlər?

177. Əzab onların yurdlarına endiyi zaman qorxudulanların sabahı necə də pis olacaq!

178. Sən bir müddət onlardan üz çevir!

179. Onlara bax! Onlar tezliklə əzabı görəcəklər.

180. Qüdrət sahibi olan Rəbbin pakdır, müşriklərin Ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır.

181. Elçilərə salam olsun!

182. Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun!