Övlad duası

    01.06.2016
[Rabbi həb li minəs-salihin]
“Ey Rəbbim! Mənə salehlərdən olan bir övlad bəxş et!” (əs-Saffat, 100)

[Rabbi həb li min lədunkə zurriyyətən tayyibə, innəkə səmiud-dua]
“Ey Rəbbim! Mənə də Öz tərəfindən bir övlad bəxş et! Sən həqiqətən, duaları Eşidənsən!” (Ali-İmran, 38)
 
[Rabbənə həb lənə min əzvacinə və zurriyyətinə qurratə əayunin vəc-alnə lil-muttəqinə imamə]
“Ey Rəbbimiz! Bizə zövcələrimizdən və uşaqlarımızdan gözümüzün işığı olacaq övladlar ehsan buyur və bizi müttəqilərə imam (rəhbər) et!” (əl-Furqan, 74)

[Rabbic'al həzəl-bələdə əminən vəcnubni və bəniyyə ən nəbudəl-əsnam]
“Ey Rəbbim, bu diyarı (Məkkəni) əmin-amanlıq yurdu et! Məni və oğullarımı bütlərə tapınmaqdan uzaq et!” (İbrahim, 35)

[Rabbi lə təzərni fərdən və əntə xayrul-varisin]
“Ey Rəbbim! Məni tək (kimsəsiz, varissiz) buraxma. Sən varislərin ən yaxşısısan” (əl-Ənbiya, 89)