Fitnə və zülmə qarşı

    01.06.2016
[Rabbinsurni aləl-qaumil-mufsidin]
“Ey Rəbbim! Fitnə-fəsad törədən qövmə qarşı mənə yardım et!“ (əl-Ənkəbut, 30)

[Rabbənə lə təc'alnə fitnətən lilqaumiz-zalimin və nəccinə birahmətikə minəl-qaumil-kafirin]
“Ey Rəbbimiz! Bizi zalim tayfanın fitnəsinə uğratma! Zalim tayfanın əlində sınağa çəkmə, və bizi Öz mərhəmətinlə kafirlərin əlindən qurtar!” (Yunus, 85-86)

[Rabbənə atinə min lədunkə rahmətən və həyyi lənə min əmrinə raşədə]
“Ey Rəbbimiz! Bizə Öz dərgahından mərhəmət bəxş et və işimizə fərəc ver!” (əl-Kəhf, 10)