Hidayət və Allah qorxusu istəmək

    01.06.2016
[Allahummə inni əs-əlukəl-hudə vət-tuqa vəlafəfə vəl-ğinə]
“Allahım, hidayəti, Allah qorxusunu, iffətli va qənaətkar olmağı Səndən istəyirəm” (Muslim, 6842) 
 

[Allahummə ini əuzu bikə min şərri mə amiltu və min şərri mə ləm ə'məl]
“Allahım, etdiyim və etmədiyim əməllərin şərindən Sənə sığınıram!” (Muslim, 6833)

[Allahummə musarrifəl-qulubi sarrif qulubənə alə taətikə]
“Qəlbləri yönəldən Allahım! Qəlblərimizi Sənə itaət üçün yönəlt” (Muslim, 6692)

[Ya muqallibəl-qulub səbbit qalbi alə diynik]
“Ey qəlbləri döndərən! Qəlbimi dinin üzərinə sabit et!” (Səhih ət-Tirmizi, 3/ 180) 

[Allahummə ləkə əsləmtu, və bikə aməntu, və aleykə təvəkkəltu, və ileykə ənəbtu, və bikə xasəmtu. Allahummə inni əuzu bi izzətikə, lə ilahə illə əntə, ən tudilləni, əntəl-həyyulləzi lə yəmut, vəl-cinnu vəl-insu yəmutun]
“... Allahım, zəlalətə düşməkdən sənin izzətinə sığınıram. Səndən başqa (ibadətə layiq olan) ilah yoxdur, Sən ölməyən, Əbədisən. Cinlər və insanlar isə öləndir” (Muslim, 6837).