təfsir

ən-Nəs surəsinin izahı

    17.12.2013

Mərhəmətli və Rəhm edən Allahın adı ilə!
1. De: "Sığınıram insanların Rəbbinə,
2. insanların Hökmdarına,
3. insanların tanrısına!
4. Vəsvəsə verənin, Allahın adı çəkiləndə isə hövlündən geri çəkilən şeytanın şərindən.
5. O şeytan ki, insanların ürəklərinə vəsvəsə salır,
6. cinlərdən də olur, insanlardan da!"

əl-Fələq surəsinin izahı

    17.12.2013

Əbu Səid rəvayət edir ki, Allahın elçisi - ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun - cinlərin və insanların bədnəzərindən Allaha sığınırdı. İki sığınma (əl-Fələq və ən-Nəs) surələri nazil olduqda isə başqa duaları tərk edib onları oxumağa başladı.
Mərhəmətli və Rəhm edən Allahın adı ilə!
1. De: "Sığınıram sübhün Rəbbinə!
2. Yaratdıqlarının şərindən,
3. çökən zülmətin şərindən,
4. düyünlərə üfürən cadugər qadınların şərindən
5. və həsəd aparan zaman paxılın şərindən!"

Pages