92. əl-Leyl surəsi

"Gecə" surəsi, 21 ayə,
Məkkədə nazil olub.

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! 

 

1. And olsun yer üzünü zülmətə bürüməkdə olan gecəyə!

2. And olsun günəşin çıxması ilə aydınlaşan gündüzə!

3. And olsun kişini və qadını yaradana!

4. Sizin can atdıqlarınız başqa-başqadır.

5. Kim haqqını verir və Allahdan qorxursa,

6. və ən gözəl olanı (lə ilahə illəllahı) təsdiq edirsə,

7. Biz onu ən asan olana nail edəcəyik.

8. Kim də xəsislik edərək Rəbbinə ehtiyacı olmadığını güman edirsə

9. və ən gözəl olanı (lə ilahə illəllahı) yalan hesab edirsə,

10. Biz onun üstünə ən çətin olanı yükləyəcəyik.

11. Cəhənnəmə düşdükdə var-dövləti ona fayda verməyəcək.

12. Şübhəsiz ki, doğru yola yönəltmək Bizə aiddir.

13. Sözsüz ki, Axirət də, dünya həyatı da Bizimdir.

14. Mən sizi alov saçan bir odla qorxutdum.

15. Ona ancaq ən bədbəxt kimsə girər.

16. O kimsə ki, haqqı yalan sayır və ondan üz döndərir.

17. Allahdan ən çox qorxan isə o Oddan uzaqlaşdırılar.

18. O kimsə ki, malını Allah yolunda verir, günahlardan təmizlənir.

19. Əvəzi veriləcək nemət üçün onun heç kəsə minnəti olmaz.

20. O bunu ancaq Ən Uca Rəbbinin Üzünü dilədiyindən edər.

21. O, mütləq razı qalacaqdır!