110. ən-Nəsr surəsi

"Kömək" surəsi, 3 ayə,
Mədinədə nazil olub.

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!

 

1. Allahın köməyi və qələbə gəldiyi zaman,

2. insanların dəstə-dəstə Allahın dininə girdiklərini gördükdə

3. həmd ilə Rəbbini təriflə və Ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən, O, tövbələri qəbul edəndir!