4. Paltar geyinərkən edilən dua

Paltar geyinərkən edilən dua
 
   [Əlhəmdulilləhi-l-ləzi kəsəni həzə (əs sovbə) va razəqanihi min ğayri havlin minni va lə quvvətin]
 
   «Bunu (bu paltarı) mənə geyindirən və özüm heç bir qüdrət və güc sərf etmədən onu mənə bəxş edən Allaha həmd olsun!»[1]

 
[1] Bunu – ən-Nəsai müstəsna olmaqla – «Sünən» əsərlərinin müəllifləri rəvayət etmişlər. Bax: «İrvaul-Ğəlil», 7/47.