6. Təzə paltar geyinən üçün edilən dua

    [Tubli və yuxlifullahu təalə]
 
  «(Bunu) köhnəldəsən, Uca Allah da yeni­sini versin!»[1]
 

    [İlbis cədiydən, və iş həmiydən, və mut şəhiydən]
 
   «Təzə geyinəsən, həmd edərək yaşayasan və şəhid ola­raq öləsən!»[2]

 
[1] Əbu Davud, 4/41. Bax: «Səhih Əbu Davud», 2/760.
[2] İbn Macə, 2/1178 və əl-Bəğəvi, 12/41. Bax: «Səhih İin Macə», 2/275.