7. Paltarı soyunarkən nə deyilir?

 [Bismilləh]
 
 «Allahın adı ilə!»[1]

 
[1] ət-Tirmizi, 2/505 və başqaları. Bax: «İrvaul-Ğəlil», № 49 və «Səhihul-Cami», 3/203.