8. Ayaqyoluna girərkən edilən dua

 [Bismilləh] [Allahummə inni əuzu bikə minə-l-xubsi va-l-xabəis]
 «(Allahın adı ilə!) Allahım, pislikdən və pis əməllərdən (erkək və dişi cinlərdən) Sənə sığınıram!»[1]

 
[1] əl-Buxari, 1/45; Muslim, 1/283. Əvvəldəki “Bismilləh!” Səid ibn Mənsurun əlavəsidir. Bax: «Fəthul-Bari», 1/244.