10. Dəstəmazdan əvvəl edilən zikr

 [Bismilləh]
 
«Allahın adı ilə!»[1]

 
[1] Əbu Davud, ibn Macə və Əhməd. [Bu, “həsən” hədisdir.] Bax: «İr­vaul-Ğəlil», 1/122.