11. Dəstəmazdan sonra edilən zikr

 [Əşhədu ən lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləhu va əşhədu ənnə Muhəmmədən abduhu va Rasuluhu]
 
 «Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa məbud yox­dur, O təkdir, Onun şəri­ki yoxdur və şahid­lik edirəm ki, Muhəm­məd Onun qulu və elçisi­dir!»[1]
 
  [Allahumməc'alni minə-t-təvvabinə vəc'alni minə-l-mutətahhirin]
 
  «Allahım! Məni tövbə edənlərdən et! Və məni təmiz­lənənlərdən et!»[2]
 
  [Subhanəkəllahummə va bihəmdik, əşhədu ən lə iləhə illə əntə, əstəğfirukə va ətubu ileykə]
 
  «Allahım, Sən pak və müqəddəssən! Sənə həmd olsun. Şahidlik edirəm ki, Səndən başqa məbud yox­dur. Səndən bağışlanma diləyir, Sənə tövbə edirəm».[3]

 
[1] Muslim, 1/209.
[2] ət-Tirmizi, 1/78. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», 1/18.
[3] ən-Nəsai «Əməlul-Yəumi vəl-Leyl», səh. 173. Bax: «İrvaul-Ğəlil», 1/135 və 2/94.