12. Evdən çıxarkən edilən zikr

 [Bismilləh, təvakkəltu aləllahi va lə havlə va lə quvvatə illə billəhi]
 
 «Allahın adı ilə! Allaha təvəkkül etdim. Qüdrət və güc yalnız Allahdadir!»[1]
 
  [Allahummə inni əuzu bikə ən ədıllə, av udallə, av əzillə, av uzəllə, av azlimə, av uzləmə, av əchələ, av yuchələ aleyyə]
 
  «Allahım! Doğru yoldan azmaqdan və ya azdırılmaq­dan, çaşmaqdan və ya çaşdırılmaq­dan, zülm etməkdən və ya zülmə məruz qal­maq­dan, cahil     olmaqdan və ya mənə qarşı ca­hillik edilməsindən Sənə sığınıram».[2]
 

 
[1] Əbu Davud, 4/325 və ət-Tirmizi, 5/490. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», 3/151.
[2] “Sünən” əsərlərinin müəllifləri. Bax: «Səhihu-t-Tir­mizi», 3/152 və «Səhih ibn Macə», 2/336.