13. Evə girərkən edilən zikr

 [Bismilləhi valəcnə va bismilləhi xaracnə va alə Rabbinə təvakkəlnə]
 

 «Allahın adı ilə girdik, Allahın adı ilə çıxdıq və Rəb­bimizə təvəkkül etdik!»[1] (Bu zikri etdikdən) sonra ailəsinə salam versin.

 
[1] Əbu Davud, 4/325; İbn Baz, bu hədisin isnadını “həsən” hesab etmişdir. «Tuhfətul-Əx­yar» səh. 28. “Səhih Muslim” də isə: «Evinə girən adam həm evə daxil olarkən, həm də yemək yeyərkən Allahı zikr etsə, şeytanlar deyərlər: Sizin nə gecələməyə yeriniz, nə də şam yeməyiniz var!» № 2018.