14. Məscidə gedərkən edilən dua

 [Allahumməc'al fi qalbi nuran va fi lisəni nuran va fi səm'i nuran va fi bəsari nuran va min fovqi nuran va min təhti nuran va an yəmini nuran va an şiməli nuran va min əməmi nuran va min xalfi nuran, vac'al fi nəfsi nuran va a'zim li nuran va azzım li nuran, vac'al li nuran, vac'alni nuran. Allahummə a'tıni nuran, vac'al fi asabi nuran va fi ləhmi nuran va fi dəmi nuran va fi şə'ri nuran va fi bəşəri nuran] ["Allahumməc'al li nuran fi qabri va nuran fi izami"] ["va zidni nuran, va zidni nuran, va zidni nuran"] ["va həb li nuran alə nurin"]
 
 «Allahım! Qəlbimə və dilimə nur saç! Qulağıma və gözümə nur saç! Başımın üs­tün­dən və ayağımın altından nur saç! Sağımdan və solumdan nur saç! Önümə və arxama nur saç! Nəfsimi nurlandır! Mənim üçün böyük bir nur və uca bir nur saç! Mənim üçün nur et və məni nurlu  et! Allahım mənə nur bəxş et! Si­nirimi nurlu et! Ətimi və qanımı nurlu et! Saçı­mı və dərimi nurlu et!»[1] [«Allahım! Qəbrimə nur saç! Sümüyümü nurlandır!»][2] [«Nurumu artır, nurumu artır, nurumu artır!»][3] [«Mənə nur üzərindən nur bəxş et!»][4]
 

 
[1] «Fəthul-Bari», 11/116, № 6316. Bu onun mətnidir. Mus­lim, 1/526, 529, 530, № 763.
[2] ət-Tirmizi, 5/483, № 3419.
[3] əl-Buxari, «Ədəbul-Mufrad», № 695, səh, 258; əl-Albani bu hədisin isnadını “səhih” hesab etmişdir, «Səhih Ədəbul-Mufrad», № 536.
[4] İbn Həcər bunu «Fəthul-Bari», 11/118 əsərində gətirmiş və ibn Əbu Asimin «Dua» əsərində olduğunu qeyd etmişdir. =     = O demişdir: «Müxtəlif rəvayətlərlə iyirmi beş xislət varid ol­muşdur».